ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – KIVONAT

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR)

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Király Fogröntgen Kft.

Székhely: 1223 Budapest, Művelődés u. 11/A. fszt. 1.

Fióktelep: 6722 Szeged, Hajnóczy utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-376943

Adószám: 24815217-1-43

Képviselő: Rozman Péter

Telefonszám: +36 30 / 255 6101

E-mail cím: fogrontgen.szeged@gmail.com

Honlap: www.fogrontgen.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Ön által megadott adatok az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra:

2.1          Dr. Dobai Adrienn leletező radiológus orvos

                Székhely: 1117 Budapest Aliz utca 6b E 8 /7

                Adószám: 67957521-1-35

                Telefonszám: 06-70-615-7371

                E-mail: adrienn.dobai@gmail.com 

2.2          Cégnév: Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

                Székhely: 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8.sz.

                Cégjegyzékszám:06 09 001430

                Adószám:10644278-2-06

                Képviselő: Tóth Sándor

                Telefonszám: +36 (30) 436 5844

                E-mail: info@lochner.hu

2.3          Hajdáné Barna Tünde Munkavédelmi és tűzvédelmi előadó

                Székhely: 6792 Zsombó, Vörösmarty u. 21

                Adószám: 65745166-1-26

                Telefon: 06-70- 459-3879

                E-mail: munkavedelem@oshzsombo.hu

2.4          Cégnév: Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.)

                Cégjegyzékszám: 01-09-303201

                Adószám:13421739-2-41

                E-mail: info@szamlazz.hu

2.5          Cégnév: Raiffeisen Bank Zrt.

                Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

                Cégjegyzékszám: 01-10-041042

                Adószám:10198014-4-44

                Telefonszám: 06-80-488-588

2.6          Név: Mega Event Bt. könyvelő

                Székhely: 6726 Szeged, Bulcsú utca 9.

                Adószám: 25463442-1-06

                Telefonszám: 06- 20-399-1153

                E-mail: iroda.zsombetti@gmail.com

2.7          Név: Dr Bánki Horváth Ildikó foglalkozás-egészségügyi ellátó (Tonzillo-Traverz Bt)

                Székhely: 6722 Gutenberg u.18.

                Adószám: 21533512-1-06

                Telefonszám: 06-30-3031087

Szerződések és nyilatkozatok révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé́ teszi.

Az adatkezelések jogalapja és megőrzési időszak

Az adatkezelések jogalapját az önkéntes hozzájárulás esetein túl, az alábbi jogszabályok teszik lehetővé számunkra.

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Eker. 13/A. § (3) bekezdése
 • Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja
 • A számvitelről szóló́ 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a.
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a.
 • A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogai vannak:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogorvoslatok rendje

Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz.

Bírósági eljárás indítása

Ha önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Amennyiben önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva talál:

Szeged, 2021. február 15.

Király Fogröntgen Kft.